top of page

Pravidla ochrany soukromí

1. Správce údajů

Subjekt Tereza Čekanová, Brněnská 1159, Plzeň, IČ: 76672735 (dále je „Společnost“).

Kontakt: Tereza Čekanová, e-mail: info@studiodante.cz, tel.: 725291227

Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenovala dobrovolně.

 

2. Účel a důvod zpracovávaných údajů

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom mohli poskytovat kvalitní služby a plnit potřebné dodavatelsko-odběratelské smluvní vztahy.

2.1. Kosmetické služby, mikropigmentace, masáže

Identifikační a kontaktní údaje

  • jméno a příjmení, adresa;

  • e-mail, telefon;

  • věk (má vliv na způsob provedení služby);

  • povolání (vliv na doporučení druhu následné péče).

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření smluvního vztahu, bez jejich poskytnutí není možné službu provést.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 - plnění uzavřené smlouvy - tento důvod užíváme v souladu s čl.6 odst.1 písm.b) Nařízení EU.

 

Údaje o zdravotním stavu

Informace o Vašem zdravotním stavu potřebujeme znát pro zhodnocení vhodnosti a realizovatelnosti požadované služby. Bez jejich poskytnutí nemůžeme službu odborně a řádně provést.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 - udělení zvláštní výslovný souhlas - tento důvod užíváme v souladu s čl.6 odst.1 písm.a) Nařízení EU.

Fotografie a video záznamy

Pořízení fotodokumentace nebo video záznamu z průběhu ošetření a jejich následné využití je podmíněno Vaším souhlasem.

Údaje ze vzájemné komunikace

Jedná se o údaje z naší vzájemné komunikace ohledně poskytnutí služby.

  • jméno a příjmení, adresa;

  • e-mail a telefon;

  • bankovní spojení (pro případ reklamace nebo odstoupení od smlouvy).

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 - vyřizování požadavků při poskytování služby, vyřizování reklamací, tedy úkony související d plněním uzavřené smlouvy - tento důvod užíváme v souladu

    s čl.6 odst.1 písm.b) Nařízení EU;

 - vyřizování Vašich požadavků při projevení zájmu o poskytnutí služby, tedy provádíme opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost - tento důvod             užíváme v souladu s čl.6 odst.1 písm.b) Nařízení EU.

 

2.2.  Účetnictví a daně

Shromažďujeme Vaše identifikační a transakční údaje a to za účelem plnění účetních a daňových povinností, které nám ukládá platná legislativa (zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty). Jedná se o údaje uvedené na fakturách, dodacích listech, příjmových platebních dokladech. Pokud nám předpis ukládá povinnost archivovat tyto doklady, uchováváme s nimi i Vaše osobní údaje, které musí být na dokladech uvedeny.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 - plnění povinností z právních předpisů - tento důvod užíváme v souladu s čl.6 odst.1 písm.c) Nařízení EU.

2.3. Výkon práv

V případě vzniku sporu mezi Vámi a společností budeme Vaše osobní údaje potřebovat pro obhájení našich právních nároků až do ukončení sporu. V této souvisloti se obvykle zpracovávají základní údaje klienta, údaje o poskytnuté službě, o provedených platbách, údaje z reklamačního řízení, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejich výsledcích.

 

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

 - zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy společnosti při obhajobě našich nároků - tento důvod užíváme v souladu

   s čl.6 odst.1 písm.f) Nařízení EU.

 

3.Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

Osobní údaje zákazníků a dodavatelů zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, který je důvodem pro zpracování těchto osobních údajů.

Tj. v případě uzavření smlouvy budeme Vaše údaje zpracovávat do doby, než uplyne lhůta pro uplatnění práv. V případě poskytnutí služby uchováváme osobní údaje po dobu 3 let (tj.do doby uplynutí promlčecí doby pro možnost uplatnění případných právních nároků).

 

 

Osobní údaje ostatní

Účetní údaje (faktury) společnost v souladu s ust.§ 31 zákona č.593/1991 Sb. O účetnictví, uchováváme po dobu 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají (tzn. Pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2020, faktura musí být uchována do konce roku 2025).

 

Společnost má dále dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (tzn. Pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2020, musí být faktura uchována do konce roku 2030). Daňový doklad obsahuje následující údaje: jméno a příjmení, dodací a fakturační adresu a případně IČO.

Osobní údaje získané s Vaším písemným souhlasem zpracováváme po dobu platnosti souhlasu (např. údaje o zdravotním stavu po dobu max. tří let).

Samotný souhlas nebo odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 3 roky poté, co zanikl (v režimu omezeného zpracování).

 

4. Zdroje osobních údajů

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete. Nevyhledáváme a nezpracováváme osobní údaje z veřejných zdrojů.

 

5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje spravujeme uvnitř společnosti a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytně nutné. Tato nutnost může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, např. IT služby, právní služby, webové služby apod. V takovém případě jsou s těmito subjekty – pokud mají postavení zpracovatelů osobních údajů – uzavřeny smluvní vztahy, které zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s nařízením EU. Sídlo poskytovatelů těchto služeb je umístěno zásadně v rámci EU.

Některé správní orgány jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace ad hoc (PČR, ČOI, orgány finanční kontroly). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon.

 

6. Vaše práva

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na žádost Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožníme náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených.

 

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu změněných osobních údajů. Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit.

 

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zvláště pak bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, abychom Vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky možné.

 

Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás významně dotýkalo. Naše společnost neprovádí žádné automatizované rozhodování ani profilování.

 

Právo na námitku

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založen n našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků, přímý marketing).

 

Právo na podání stížnosti

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na naši společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo požádat o soudní ochranu.

 

Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv kontaktujte oprávněnou osobu na straně subjektu: Tereza Čekanová, e-mail: info@studiodante.cz, tel.: 725291227 nebo tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě společnosti.

 

Jsme povinni Vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a to ve lhůtě 1 měsíc od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli Vaší žádosti, budeme Vás bezodkladně informovat (nejpozději do 11 měsíce) o důvodech nevyhovění.

 

V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných údajů, nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Tato pravidla vstupují v platnost 25.5.2018

bottom of page